Farmina sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej też „Spółka”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów. W związku z tym każda korespondencja kierowana do nas, zarówno listownie jak i  poprzez e-mail, a także poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie www.farmina.pl oraz innych powiązanych z naszymi produktami lub markami parasolowymi (acnex.pl, mediderm.help, ultrasept.info, itp. – dalej zwane „Serwisami”) podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej informacji o Polityce Prywatności.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Pani/Pana podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych.

 1. Czym są dane osobowe?
 2. Administrator danych osobowych
 3. Zakres objętych Polityką danych osobowych oraz polityka cookies
 4. Korzystanie z formularza kontaktowego
 5. Pozyskiwanie danych osobowych z innych źródeł
 6. Zobowiązania prawne i obrona prawna
 7. Udostępnianie danych osobowych
 8. Bezpieczeństwo
 9. Przysługujące Pani/Panu prawa
 10. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych
 11. Zmiany w Polityce prywatności
 12. Informacje kontaktowe

1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pani/Pana jako osoby fizycznej („pośrednią” oznacza: w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmina sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 44, 30-721 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000166304, NIP 6760015559, REGON 00141930400000, określana też dalej jako „Spółka”.

 

3. Zakres objętych Polityką danych osobowych oraz polityka cookies

Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania kierowane telefonicznie, pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie www.farmina.pl oraz stronach internetowych dedykowanych naszym produktom lub markom parasolowym. Podstawą prawną jest w takim przypadku zgoda osoby, której dane dotyczą na udzielenie odpowiedzi na kierowane zapytanie  (art. 6 ust. 1 lit. a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1))).

Podczas korzystania z Serwisów, na serwerach udostępnianych nam przez dostawców usług internetowych, automatycznie mogą być zbierane dane dotyczące samej wizyty internetowej jak: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, z której pochodzi zapytanie, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Nasza Firma nie korzysta z tych danych do pozycjonowania stron internetowych ani ich nie przetwarza np. w celu uzyskania informacji o zachowaniach potencjalnych klientów.

Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jak zaznaczyliśmy uprzednio, dostawcy usług internetowych dla poszczególnych Serwisów mają narzędzia, które mogą wymagać zainstalowania plików podczas wizyty internetowej. Wchodząc na nasze strony internetowe będą o tym Państwo informowani. Jeśli nie zgadzają się Państwo na takie działania, można użyć odpowiednich ustawień przeglądarki w Państwa komputerach/urządzeniach mobilnych.

4. Korzystanie z formularza kontaktowego

Korzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na administrowanej przez Spółkę stronie www wymaga pozostawienia nam Pani/Pana danych osobowych takich jak imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.
Przekazanie danych osobowych do Spółki jest dobrowolne, w związku z świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia skorzystanie z formularza kontaktowego.

5. Pozyskiwanie danych osobowych z innych źródeł

Zasadniczo w przypadku pozyskiwania przez nas Pani/Pana danych osobowych z innych (niż wyżej wymienione) źródeł upewniamy się, czy dany podmiot skontaktował się już z Panem/Panią w celu powiadomienia o przekazaniu danych lub sami przekazujemy tę informację Pani/Panu w ramach pierwszego kontaktu, jednocześnie podając inne wymagane prawem informacje.

6. Zobowiązania prawne i obrona prawna

Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałania utracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT.

Mamy również prawo do wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszej prywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności Serwisów, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawę prawną stanowi w takim przypadku – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

7. Udostępnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe osób z nami się kontaktujących (poczta elektroniczna, telefonicznie, poczta tradycyjna, formularze kontaktowe w Serwisach) w celach opisanych poniżej i wyłącznie podmiotom wskazanym poniżej, chyba że nastąpi – za wyraźną zgodą Pani/Pana – przekazywanie danych osobowych stronom trzecim (innych kategorii) wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

Organy administracji publicznej
Ujawniamy Pani/Pana dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pani/Pana kraju zamieszkania.

Usługodawcy zewnętrzni
Dane osobowe Klienta nie są przez nas co do zasady przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Spółka przy prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym mimo powyższej zasady przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności podlegają poleceniom Spółki co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

Dane udostępniane usługodawcom zewnętrznym są przekazywane wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Usługodawcy zewnętrzni nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu, w szczególności dla własnych korzyści czy korzyści stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pani/Pana danych osobowych.

Przeniesienie aktywów
W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia aktywów (łącznie „przeniesienie aktywów”) możemy przekazywać informacje, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w miarę potrzeb, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Pani/Pana danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiązujemy się nadal chronić poufność danych osobowych oraz powiadamiać klientów korzystających z naszych Serwisów lub w inny sposób kontaktujących się z nami w przypadku, gdy ich dane osobowe staną się przedmiotem innej polityki prywatności.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W razie gdy Pani/Pana miejsce zamieszkania jest poza EOG, dane osobowe są wykorzystywane na potrzeby komunikacji z Panią/Panem, a nie do innych celów. Mogą wówczas znajdować zastosowanie regulacje odnoszące się do ochrony danych w kraju, w którym Pani/Pan zamieszkuje.

8. Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do zagadnienia bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które mają uzasadnioną biznesową potrzebę zapoznania się z tymi informacjami lub potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami.

W przypadku naruszenia danych osobowych stosujemy odpowiednie przepisy dotyczące powiadamiania o takich naruszeniach.

9. Przysługujące Pani/Panu prawa

Każdy podmiot danych osobowych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polityce prywatności. Szanujemy prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pani/Pana zastrzeżeń.

Ma Pan/Pani:

 1. Prawo do wycofania udzielonej nam zgody
 2. Prawo do korekty danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 4. Prawo dostępu do danych
 5. Prawo do przekazania danych innemu administratorowi
 6. Prawo do usunięcia danych
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na konkretną sytuację
 8. Prawo do złożenia skargi

Okres: Postaramy się spełnić Pani/Pana prośbę bez zbędnej zwłoki. Okres ten może jednak się wydłużyć ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością realizacji wniosku.

Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić Pani/Panu dostępu do wszystkich lub części Pani/Pana danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

Brak możliwości identyfikacji: W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pani/Pana jako podmiotu danych, nie możemy spełnić Pani/Pana prośby o wykonanie przysługujących Pani/Panu praw zgodnie z zapisami niniejszej części Polityki – chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację. Nie podejmujemy wtedy żadnych działań w celu ustalenia dalszych danych, o ile nie wymaga tego ochrona bezpośrednio zagrożonego życia ludzkiego.

Wykonanie przysługujących Pani/Panu praw: W celu wykonania przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczono na końcu niniejszej Polityki prywatności.

10. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pani/Pana dane osobowe, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Pani/Pana danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań niepożądanych.

Dane osobowe Klientów przechowywane są w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Spółkę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec niej (patrz pkt. 6 powyżej).

Poza tym nie usuwamy wszystkich Pani/Pana danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pani/Pan nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pani/Pana danych osobowych jedynie w celu zabezpieczenia przed niepożądanym kontaktem, chyba że otrzymamy od Pani/Pana inne polecenie.

11. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian — według własnego uznania — w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako „data ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Podajemy również datę poprzedniej wersji. Zobowiązujemy się traktować Pani/Pana dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Pani/Pana zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

12. Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania odnośnie ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących Pani/Panu praw prosimy kierować na adres e-mail: info@farmina.pl albo na adres naszej siedziby: Farmina sp. z o.o, , ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.

Skip to content